fbpx

EXPRESS PIZZA, CRISPERIJA, CRAZY BUBBLE PREKĖS ŽENKLO BENDROVIŲ

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS

Atsižvelgiant į tai, jog:

– Bendrovė investavo daug pastangų bei išteklių vystydama, tobulindama, efektyvindama Bendrovės ūkinės – komercinės veiklos ypatumus, užtikrindama vykdomos veiklos autentiškumą ir vykdant veiklą naudojamos informacijos ir kitų priemonių konfidencialumą santykiuose su verslo partneriais, klientais, tiekėjais, darbuotojais, konkurentais, kt.;

– Bendrovė, kaip ūkinę – komercinę veiklą vykdantis ir su kitais asmenimis konkuruojantis subjektas, galiojančių teisės aktų nuostatų pagrindu turi pareigą konkuruoti sąžiningai ir teisėtai;

– Atlikdamas darbo funkcijas Bendrovėje Darbuotojas betarpiškai susipažįsta arba turi visas prielaidas susipažinti su Bendrovės: veiklos organizavimo tvarka, veiklos metodika, kuri užtikrina Bendrovės numatytų tikslų pasiekimą, sukurtais/vystomais produktais bei teikiamomis paslaugomis, įsigyjamų išteklių ir parduodamų produktų bei paslaugų kainodara, narių, darbuotojų, trečiųjų fizinių asmenų duomenimis, verslo partneriais, klientais, tiekėjais, bei su jais susijusia informacija, kita informacija ir duomenimis, kurie Bendrovės laikomi konfidencialiais, kita informacija bei duomenimis, turinčiais ar galinčiais turėti Bendrovei neigiamos įtakos juos paviešinus;

– Bendrovės turimos, tvarkomos informacijos ir duomenų panaudojimas ne Darbuotojo darbo funkcijų vykdymo tikslais ar prieštaraujant galiojančių teisės aktų nuostatoms galimai iš esmės pažeistų Bendrovės, jo narių, darbuotojų ar su Darbdaviu tiesiogiai/netiesiogiai susijusių trečiųjų fizinių bei juridinių asmenų interesus, sąlygotų sąžiningos konkurencijos principų pažeidimą bei žalos ar atsakomybės Bendrovei, jos nariams, ar darbuotojams, ar tretiesiems asmenims atsiradimą;

– Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas numato bendro pobūdžio darbuotojų pareigą konkuruoti sąžiningai, nesinaudoti jam dėl darbo santykių patikėta informacija siekiant nesąžiningai gauti naudos Bendrovės sąskaita,

– Bendrovė pagrįstai tikisi, jog jos interesais dirbantis Darbuotojas yra ir bus lojalus Bendrovei, vengs interesų konflikto, griežtai vykdys teisės aktų, Darbo Sutarties, kitų Bendrovės vidaus teisės aktų nuostatas;

Darbuotojas Darbo Sutarties vykdymo metu ir jai pasibaigus asmeniniais, komerciniais ar kitais tikslais neturi teisės naudoti ir kitiems asmenims neatskleisti iš Bendrovės ar kitaip dėl atliktos darbo funkcijos gautos Informacijos.

Šiame sąraše nustatytos konfidencialios informacijos sąrašas galioja visiems Bendrovės darbuotojams, duomenys/informacija apimantys šiame sąraše nurodytą informaciją gali būti atskleisti darbuotojo trečiajai šaliai tik gavus rašytinį Bendrovės direktoriaus sutikimą, šis apribojamas netaikomas, kai informaciją reikia suteikti teisėsaugos institucijoms, Valstybės/ savivaldybės įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, kai tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Konfidencialia informacija laikoma prieš įsidarbinant ir/ar sutarties galiojimo metu gauta, sužinota, perskaityta, išgirsta (tyčia ar netyčia), bet kokios formos (žodinė, rašytinė, vaizdinė, garsinė, kt.), bet kokiose laikmenose (informacinių technologijų, popierinėse, audiovizualinėse, kt.), ir susijusi su (įskaitant, bet neapsiribojant) informacija:

 1. Bendrovės verslo duomenys:
  1. Valdymo struktūra, kandidatai į Bendrovės narius;
  1. Apyvartos, antkainiai, pelnas;
  1. Verslo partneriai, klientai, tiekėjai ir šių asmenų nariai, kandidatai į narius, darbuotojai ir jų asmens duomenys;
  1. Bendradarbiavimo sutartys/sandoriai ir jų sąlygos/duomenys;
  1. Įsigyjamų produkcijos/prekių/produktų/paslaugų/įrangos kainos;
  1. Teikiamų/ parduodamų produkcijos/prekių/produktų/paslaugų/įrangos savikaina;
  1. Naudojamos apskaitos sistemos ir metodai, formulės, algoritmai, apsaugos sistemos, slaptažodžiai, prisijungimo kodai;
  1. Strateginiai planai, plėtros planai, veiklos planai;
  1. Marketingas, strategija, rinkodara, kt.;
  1. Vidaus dokumentų tekstai;
  1. Turtas (ilgalaikis /trumpalaikis) ir jo kiekiai, veiklos rezultatai, projektai, brėžiniai, audito/veido įrašai, dizainas, kt.;
  1. Finansinių išteklių paskirstymas: Bendrovės ir jos narių pajamos/išlaidos, darbuotojų darbo užmokestis, pelno/nuostolio paskirstymas, ūkinė- finansine informacija ir pan.;
 2. Gamybos duomenys:
  1. Receptūros;
  1. Gaminių ingredientai ir jų dalių proporcijos ir/ar kiekiai;
 3. Informacija apie Bendrovės darbuotojus, darbuotojų asmens duomenis;
 4. Informacija apie bendrovės klientų asmens duomenis;
 5. Bet kokia informacija ir duomenys pažymėti ženklu „KONFIDENCIALU“;
 6. Bet kokia kita informacija ir duomenys, kuriais Darbuotojas disponuoja ar disponavo dirbdamas Bendrovėje, jei jos atskleidimas sukelia ar gali sukelti bet kokio pobūdžio poveikį Bendrovės, jo narių, verslo partnerių. klientų, tiekėjų, darbuotojų ar bet kokių su Bendrove tiesiogiai/netiesiogiai susijusių trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų veiklai, reputacijai, privatumui, teisėms ir laisvėms, teisėtiems interesams, kt.

Darbuotojas privalo darbo sutarties galiojimo metu ir ne mažiau, kaip vienerius metus po darbo santykių pasibaigimo:

1. saugoti jam patikėtą ar kitaip jo sužinotą Konfidencialią informaciją ir neatskleisti, neperduoti, neaptarinėti ar kitu būdu neperleisti jokiomis prieinamomis komunikacijos priemonėmis ar Informacijos laikmenomis, bet kuriam trečiajam asmeniui bet kokia forma (išraiška), taip pat neatskleisti žinių, kurios bus/buvo/yra patikėtos ar taps žinomos Darbuotojui dirbant Bendrovei bet kokia forma (išraiška);

2. gauti Bendrovės direktoriaus sutikimą prieš teikiant konfidencialią informaciją apie Bendrovę tretiesiems asmenims, įskaitant ir valdžios, valdymo bei kitas institucijas, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;

Šis sąrašas skelbiamas Bendrovės internetinėje svetainėje www.noriupicos.lt

__________________